Fes-te soci/a!

No et perdis l’oportunitat de viure l’activitat cultural i social d’Arenys de Munt, sigues protagonista del Centre. Des de 8€ al mes tu i la teva família podeu gaudir i participar de les activitats de les seccions de Centre d’Arenys de Munt de forma gratuïta, i a més gaudireu de descomptes en tota la programació cultural de teatre, dansa, música, poesia i molt més.

JA EN SOM MÉS DE 500!

Per ser soci/a del Centre només s’ha d’emplenar i retornar la sol·licitud següent al correu centre@centremoral.cat:


Quotes:

  • SOCI/A FAMILIAR

Aquesta categoria de soci/a pot incloure com a beneficiaris directes fins a cinc persones familiars que convisquin amb la titular.

Quota: 11,80€/mes.
  • SOCI/A JOVE

Obert a joves menors de 30 anys. Amb aquesta opció es vol afavorir la participació de les persones joves com a sòcies de ple dret. A diferència de les altres categories de soci/a, les joves no tenen l’opció de tenir beneficiaris, ja que s’entén com una ajuda individual.

Quota: 8,00€/mes.
  • SOCI/A INDIVIDUAL

Persones “singles” o famílies monoparentals.

Quota: 10,00€/mes.

Són drets dels socis/es:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Ser informats/des en l’Assemblea General de la marxa econòmica, administrativa i de les activitats de l’associació.
3. Elegir o ser elegits/des per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
4. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
5. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
6. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
7. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels/les mandataris/es de l’associació.
8. Ser escoltats/des prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
9. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
10. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
11. Formar part de les seves seccions o grups de treball.
12. Posseir un exemplar dels estatuts.
13. Consultar els llibres de l’associació.

Són deures dels socis/es:

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades i aprovades per l’assemblea general d’acord amb els Estatuts.
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els Estatuts, els Reglaments i els acords vàlidament adoptats per les assemblees generals o per la Junta Directiva.